2485927067

6 ¸.¤. 2560 ¹.

¡ÒÃÍØ·¸Ã³ì¼Å¡ÒûÃÐàÁÔ¹¡Òû¯ÔºÑµÔÃÒª¡Òà »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõöð

8 ¡.Â. 2560 ¹.

¢Í¤ÇÒÁ͹Øà¤ÃÒÐËìµÍºáººÊͺ¶ÒÁ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íãªé㹡ÒÃãªéÃкºÏ

2 ¡.¤. 2561 ¹.

¡ÒÃËÒÃ×Í¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒõÒÁµÑǪÕéÇÑ´·Õè 2 ÃéÍÂÅФÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¤ØéÁ¤èÒâ¤Ã§¡ÒôéÒ¹¡ÒþѲ¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÏ Çѹ¨Ñ¹·Ãì·Õè 2 ÁÔ.Â. 61 àÇÅÒ 09.00-12.00 ¹ÒÌÔ¡Ò ³ Ëéͧ»ÃЪØÁ 2502 ªÑé¹ 25 ÍÒ¤ÒÃÊØ¢»ÃоĵÔ

8 ÁÔ.Â. 2561 ¹.

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒõÃǨ»ÃÐàÁԹͧ¤ì¡Ã (Site Visit) ¤ÃÑ駷Õè 1/2561 Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ·Õè 3 ¾ÄÉÀÒ¤Á àÇÅÒ 09.00 - 16.00 ¹ÒÌÔ¡Ò ³ Ëéͧ»ÃЪØÁ 2502 ªÑé¹ 25 ÍÒ¤ÒÃÊØ¢»ÃоĵÔ

 •  ¡Ô¨¡ÃÃÁºÃÃÂÒ¸ÃÃÁáÅСԨ¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹âºÃҳʶҹáÅÐâºÃÒ³Çѵ¶Ø

  11 Á.¤. 2559 00:00 - 543 00:00 ¹.

 •  ¡ÒõÃǨ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÅѾ¸ìáÅФÇÒÁ¤ØéÁ¤èҢͧâ¤Ã§¡ÒÃÏ ¤ÃÑ駷Õè 2/2561 Çѹ¨Ñ¹·Ãì·Õè 16 ¡Ã¡®Ò¤Á 2561 àÇÅÒ 09.00 - 120.00 ¹ÒÌÔ¡Ò ³ Ëéͧ»ÃЪØÁ 2502 ÍÒ¤ÒÃÊØ¢»ÃоĵÔ

  16 ¡.¤. 2561 00:00 - 543 00:00 ¹.

 •  ¡ÒûÃЪØÁ¤ÅÔ¹Ô¡¹Ñ´¾º¡ÒÃãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ á¹Ð¹Ó ¤ÃÑ駷Õè 2/2561 ã¹ÇѹÍѧ¤Ò÷Õè 3 ¡Ã¡®Ò¤Á 2561 àÇÅÒ 9.00 - 16.00 ¹ÒÌÔ¡Ò ³ Ëéͧ»ÃЪØÁËÁÒÂàÅ¢ 2502 ªÑé¹ 25 ÍÒ¤ÒÃÊØ¢»ÃоĵÔ

  3 ¡.¤. 2561 00:00 - 543 00:00 ¹.

 •  ¡ÒþԨÒóҤÇÒÁ¡éÒÇ˹éҢͧ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¡ÒÃà¾×èÍ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÅѾ¸ìáÅФÇÒÁ¤ØéÁ¤èҢͧâ¤Ã§¡ÒÃÏ Çѹ¨Ñ¹·Ãì·Õè 2 ¡Ã¡®Ò¤Á 2561 àÇÅÒ 09.00 - 12.00 ¹ÒÌÔ¡Ò ³ Ëéͧ»ÃЪØÁ 2502 ÍÒ¤ÒÃÊØ¢»ÃоĵÔ

  2 ¡.¤. 2561 00:00 - 543 00:00 ¹.

 •  ¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÅÔ¹Ô¡¹Ñ´¾º¡ÒÃãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ á¹Ð¹Ó ¤ÃÑ駷Õè 1/2561 Çѹ¾Ø¸·Õè 25 àÁÉÒ¹ 2561 àÇÅÒ 09.00 - 16.00 ¹ÒÌÔ¡Ò

  8 ÁÔ.Â. 2561 00:00 - 543 00:00 ¹.

 •  ¡ÒþԨÒóҤÇÒÁ¡éÒÇ˹éҢͧ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¡ÒÃà¾×èÍ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÅѾ¸ìáÅФÇÒÁ¤ØéÁ¤èҢͧâ¤Ã§¡ÒÃÏ Çѹ¾Ø¸·Õè 2 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2561 àÇÅÒ 09.00 - 12.00 ¹ÒÌÔ¡Ò

  8 ÁÔ.Â. 2561 00:00 - 543 00:00 ¹.

 •  ¡ÒõÃǨ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÅѾ¸ìáÅФÇÒÁ¤ØéÁ¤èҢͧâ¤Ã§¡ÒÃÏ ¤ÃÑ駷ÕèÕ 1/2561 Ãͺ 6 à´×͹ ÇѹÈØ¡Ãì·Õè 4 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2561 àÇÅÒ 09.00 - 120.00 ¹ÒÌÔ¡Ò

  8 ÁÔ.Â. 2561 00:00 - 543 00:00 ¹.

 •  ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒõÃǨ»ÃÐàÁԹͧ¤ì¡Ã (Site Visit) ¤ÃÑ駷Õè 1/2561 Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ·Õè 3 ¾ÄÉÀÒ¤Á àÇÅÒ 09.00 - 16.00 ¹ÒÌÔ¡Ò

  8 ÁÔ.Â. 2561 00:00 - 543 00:00 ¹.

 •  ¡ÒèѴ¤ÅÔ¹Ô¡ãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒõÒÁ¤ÓÃѺÃͧ¡Òû¯ÔºÑµÔÃÒª¡Òà »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõöð ¤ÃÑ駷Õè ñ

  26 ÁÔ.Â. 2560 09:00 - 543 16:00 ¹.

 •  ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒõÃǨ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒõÒÁ¤ÓÃѺÃͧ¡Òû¯ÔºÑµÔÃÒª¡Òà ÃдѺͧ¤ì¡Ã ¤ÃÑ駷Õè ñ (Site Visit 1/2560)

  1 ¾.¤. 2560 09:00 - 543 16:30 ¹.

 •  ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁáÅСÒúÙóҡÒá®ËÁÒ´éÒ¹¡ÒäØéÁ¤Ãͧ¼ÙéºÃÔâÀ¤µÒÁÁҵðҹÍÒà«Õ¹

  6 Á.¤. 2559 00:00 - 543 00:00 ¹.

Êӹѡ§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÊÀÒ¼Ùéá·¹ÃÒɮà ¶¹¹ÍÙè·Í§ã¹ ࢵ´ØÊÔµ ¡ÃØ§à·¾Ï 10300 â·Ã 0 2233 2090
e-Mail : kpi@parliament.go.th